مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: زهرا خلج سرشکی, بهناز قوامی, غلامعلی نادری
کلیدواژه ها : جو - دیابت شیرین - طب سنتی ایران
: 10673
: 20
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: بیماری دیابت و اختلالات ناشی از آن مشکلات فراوانی را برای فرد مبتلا و دستگاه بهداشتی جامعه به همراه میآورد. در طب سنتی ایران فراوردههای جو جهت درمان دیابت کاربرد دارند. هدف: در این مطالعه اثر خوراکی عصارۀ آبی دانۀ جو بر وزن بدن و سطح گلوکز ناشتای سرم موشهای صحرایی نر غیردیابتی و دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین بررسی شد. روش بررسی: 40 موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی در دو گروه غیردیابتی و دیابتی تقسیم شدند. دیابت توسط mg/kg 45 استرپتوزوتوسین تک دوز داخل صفاقی در گروه دیابتی القا شد. بعد از یک هفته موشهای دارای قند خون بالاتر از mg/dL 200 در گروه دیابتی و موشهای گروه غیردیابتی به طور تصادفی به دو گروه عصاره آبی دانه جو و کنترل تقسیمبندی شدند. در طول چهار هفته تیمار، وزن بدن و گلوکز ناشتای سرم حیوانات در مقاطع پایان هفته اول، سوم و چهارم بین گروهها مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج: نتایج به دست آمده کاهش معنیدار گلوکز ناشتای سرم گروه دیابتی در هفته چهارم پس از تیمار نسبت به گروه دیابتی کنترل را نشان داد. کاهش معنیدار گلوکز ناشتای سرم گروه غیردیابتی تنها در هفته اول پس از تیمار نسبت به گروه غیردیابتی کنترل مشاهده شد. مصرف عصارۀ آبی دانۀ جو تأثیری بر وزن بدن گروههای دیابتی و غیردیابتی نداشت. نتیجهگیری: عصارۀ آبی دانۀ جو پس از چهار هفته در موشهای صحرایی دیابتی و پس از یک هفته در موشهای صحرایی غیردیابتی باعث کاهش معنیدار گلوکز سرم شد. در موشهای صحرایی غیردیابتی این اثر پس از هفته اول تداوم نداشت.
نویسندگان: رویا یارائی2،, محمدمهدی نقی¬زاده4, محسن ناصری
کلیدواژه ها : واژگان كليدي وزن بدن - اندیکس طحال - بافتشناسی - MS14 - طحال - گره لنفی
: 7086
: 946
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهسابقه و هدف: اثر تركيب گياهي- دريايي MS14 در درمان بيماري اتوايميون MS و اثرات ايمنومدولاتوري آن از جنبه هاي مختلف بررسي شده است. با توجه به احتمال كم عارضه بودن تركيبات گياهي نسبت به داروهاي شيميايي، در مطالعه حاضراثر فرآورده گياهي MS14 بروزن بدن، انديكس طحال و برخي از بافت هاي بدن موش مورد ارزيابي قرار گرفت. روش بررسي: تحقيق به روش تجربي روي موش Balb/c ماده با ميانگين وزني و گروه سني مشابه (8-6 هفته) در دو گروه شاهد و دارو انجام گرفت. به گروه دارو، 5 روز متواليMS14 (با دوز 100 ميلي گرم بر كيلوگرم) و به گروه شاهد سرم فيزيولوژي خورانده شد. در روز ششم موش ها وزن و پس از كشتن بدون درد حيوانات، طحال جدا و وزن گرديد و به منظور مطالعات بافت شناختي، بافت هاي طحال، ريه، گره لنفي، كليه، كبد و مغز استخوان در محلول فرمالين ده درصد جمع آوري شد. از بافت ها مقاطعي به ضخامت 5 ميكرومتر بريده و با هماتوكسيلين - ائوزين رنگ آميزي شدند و تاثير دارو نسبت به گروه شاهد مورد قضاوت آماري قرار گرفت. يافته ها: فرآورده MS14 اثرمعني داري بر وزن بدن و انديكس طحال موش ها نداشت. در گروه دارو، حداقل 50 درصد از مقاطع ريزبيني طحال و 90 درصد از مقاطع ريزبيني گره لنفي، هيپرپلازي بافت لنفاوي را نشان دادند، در حالي كه در گروه شاهد هيچ گونه تغيير واكنشي مشاهده نشد. جداي از تغييرات هيپرپلاستيك، بافت هاي طحال و گره لنفي هيچ گونه تغيير هيستوپاتولوژيك قابل توجهي را نشان ندادند. ارزيابي بافت شناختي مقاطع ريزبيني بافت هاي ريه، كليه، كبد و مغزاستخوان در هر دو گروه، تغيير هيستوپاتولوژيك قابل توجهي را نشان نداد. نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه MS14 ممكن است موجب القاء تغييرات هيپرپلاستيك واكنشي در اندام هاي مهم سيستم ايمني به ويژه در گره هاي لنفي شود و اثر سوء بر وزن بدن و انديكس طحال حيوانات ندارد. واژگان كليدي: وزن بدن، انديكس طحال، بافت شناسي، MS14، طحال، گره لنفي.
نویسندگان: محمدمهدی حسن زاده طاهری, حمیدرضا ریاسی, محسن ناصری
کلیدواژه ها : استاد - دانشجو - ارزشیابی - پیشرفت تحصیلی
: 17908
: 47
: 0
ایندکس شده در :

  زمينه و هدف: اساتيد به عنوان يكي از اركان اصلي نظام آموزش عالي بطور مستمر و به روشهاي مختلف، از جمله توسط دانشجويان ارزشيابي ميشوند. نظر به اين كه گروهي از اساتيد، با ارزشيابي توسط دانشجويان ضعيف، موافق نيستند، مطالعه حاضر به منظور تعيين ارتباط بين نمره ارزشيابي اساتيد و سطوح مختلف پيشرفت تحصيلي دانشجويان طراحي و اجرا گرديد.

  روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي و مقطعي كه در سال 1386 در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند انجام شد، 63 نفر از اساتيد به روش سرشماري انتخاب شدند و با تكميل 2700 پرسشنامه توسط تمامي دانشجويان رشته پزشكي مورد ارزيابي قرار گرفتند. ابزار جمعآوري اطلاعات، پرسشنامه ارزشيابي اساتيد بود كه روايي و پايايي آن توسط مركز توسعه آموزش دانشگاه تاييد شده بود. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS (ويرايش 5/11) در سطح معنيداري 05/0>P مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

  يافتهها: ميانگين نمرات ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان ممتاز، متوسط و ضعيف به ترتيب 46/11 ± 59/55، 49/12 ± 70/55 و 23/12 ± 51/55 بود (96/0=P). در بررسي حيطههاي مختلف مورد ارزشيابي، فقط در حيطه شؤون مدرسي بين دانشجويان ممتاز و ضعيف اختلاف معنيداري مشاهده گرديد (03/0=P) .

  نتيجهگيري: با توجه به اين كه بين نمره ارزشيابي اساتيد و سطوح مختلف پيشرفت تحصيلي دانشجويان اختلاف معنيداري مشاهده نشد، به نظر ميرسد كه سطح علمي دانشجويان در ارزشيابي اساتيد تأثير چنداني ندارد و از اين رو اين متغير نميتواند به عنوان يك عامل سوگيري در ارزشيابي اساتيد تلقي گردد. اختلاف مشاهده شده در حيطه شؤون مدرسي، ميتواند تأكيدي بر لزوم رعايت بيشتر عدالت اساتيد در برخورد با دانشجويان باشد .

 

نویسندگان: Alireza Karimi, محسن ناصری, الهه امینی, Mohammad Milani, Seyed Mousa Sadr Hosseini, Mohammad Sadeghi Hassan Abadi, Amir Arvin Sazgar, Fariba Nasaj, Fatemeh Zamani, Firouzeh Nili, Narges Zamani, Fatemeh Nayeri, Mostafa Vasigh, Mamak Shariat
کلیدواژه ها :
: 6514
: 0
: 0
ایندکس شده در :