مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: رویا یارائی2،, محمدمهدی نقی¬زاده4, محسن ناصری
کلیدواژه ها : واژگان كليدي وزن بدن - اندیکس طحال - بافتشناسی - MS14 - طحال - گره لنفی
: 7260
: 946
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهسابقه و هدف: اثر تركيب گياهي- دريايي MS14 در درمان بيماري اتوايميون MS و اثرات ايمنومدولاتوري آن از جنبه هاي مختلف بررسي شده است. با توجه به احتمال كم عارضه بودن تركيبات گياهي نسبت به داروهاي شيميايي، در مطالعه حاضراثر فرآورده گياهي MS14 بروزن بدن، انديكس طحال و برخي از بافت هاي بدن موش مورد ارزيابي قرار گرفت. روش بررسي: تحقيق به روش تجربي روي موش Balb/c ماده با ميانگين وزني و گروه سني مشابه (8-6 هفته) در دو گروه شاهد و دارو انجام گرفت. به گروه دارو، 5 روز متواليMS14 (با دوز 100 ميلي گرم بر كيلوگرم) و به گروه شاهد سرم فيزيولوژي خورانده شد. در روز ششم موش ها وزن و پس از كشتن بدون درد حيوانات، طحال جدا و وزن گرديد و به منظور مطالعات بافت شناختي، بافت هاي طحال، ريه، گره لنفي، كليه، كبد و مغز استخوان در محلول فرمالين ده درصد جمع آوري شد. از بافت ها مقاطعي به ضخامت 5 ميكرومتر بريده و با هماتوكسيلين - ائوزين رنگ آميزي شدند و تاثير دارو نسبت به گروه شاهد مورد قضاوت آماري قرار گرفت. يافته ها: فرآورده MS14 اثرمعني داري بر وزن بدن و انديكس طحال موش ها نداشت. در گروه دارو، حداقل 50 درصد از مقاطع ريزبيني طحال و 90 درصد از مقاطع ريزبيني گره لنفي، هيپرپلازي بافت لنفاوي را نشان دادند، در حالي كه در گروه شاهد هيچ گونه تغيير واكنشي مشاهده نشد. جداي از تغييرات هيپرپلاستيك، بافت هاي طحال و گره لنفي هيچ گونه تغيير هيستوپاتولوژيك قابل توجهي را نشان ندادند. ارزيابي بافت شناختي مقاطع ريزبيني بافت هاي ريه، كليه، كبد و مغزاستخوان در هر دو گروه، تغيير هيستوپاتولوژيك قابل توجهي را نشان نداد. نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه MS14 ممكن است موجب القاء تغييرات هيپرپلاستيك واكنشي در اندام هاي مهم سيستم ايمني به ويژه در گره هاي لنفي شود و اثر سوء بر وزن بدن و انديكس طحال حيوانات ندارد. واژگان كليدي: وزن بدن، انديكس طحال، بافت شناسي، MS14، طحال، گره لنفي.
نویسندگان: محسن ناصری, مسعود اطیابی
کلیدواژه ها : كليدواژهها التهاب حاد - داتوره - گياهان دارويي
: 7899
: 50
: 0
ایندکس شده در :
زمينه : عدم درمان قطعي و كامل التهاب توسط داروهاي شيميايي، نياز به تحقيق در اين زمينه را با روشها و داروهاي جديد اجتنابناپذير كرده است.هدف : مطالعه به منظور تعيين اثر ضد التهابي عصاره الكلي بذر گياه داتوره بر التهاب حاد و مزمن در موش انجام شد.مواد و روشها : در اين مطالعه تجربي كه در سال 1383 در دانشكده پزشكي دانشگاه شاهد انجام شد، التهاب با سه روش تزريق فرمالين، گزيلن يا اسيد استيك به كف پا، گوش يا داخل صفاق موشها ايجاد شد. اندازهگيري ميزان التهاب با تعيين جذب نوري محلول جدا شده از اين اعضا (محلول آبي ايوانس كه قبلاً به داخل گردش خون تزريق شد) انجام گرفت. براي التهاب مزمن وزن پليت پنبهاي كاشته شده در ناحيه كشاله ران حيوان پس از 7 روز اندازهگيري شد. در گروه درمان 20 دقيقه قبل از آزمون عصاره گياه با دوز 50 ميليگرم بر كيلوگرم تزريق ميشد.يافتهها : عصاره الكلي گياه داتوره، التهاب پا و صفاق را بهشكل معنيداري به ترتيب به ميزان %2/2±3/52 و %6/3±8/28 كاهش داد. مقايسه دادههاي حاصل از وزن پنبه كاشته شده در ناحيه كشاله ران موشها نشان داد كه التهاب مزمن به ميزان كم ولي معنيداري كاهش يافت(05/0p<).نتيجهگيري : با توجه به يافتهها، عصاره بذر گياه داتوره به ميزان مشخصي در كاهش التهاب مزمن و به ميزان بيشتر در كاهش التهاب حاد مؤثر است.
نویسندگان: زهرا خلج سرشکی, بهناز قوامی, غلامعلی نادری
کلیدواژه ها : جو - دیابت شیرین - طب سنتی ایران
: 11017
: 20
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: بیماری دیابت و اختلالات ناشی از آن مشکلات فراوانی را برای فرد مبتلا و دستگاه بهداشتی جامعه به همراه میآورد. در طب سنتی ایران فراوردههای جو جهت درمان دیابت کاربرد دارند. هدف: در این مطالعه اثر خوراکی عصارۀ آبی دانۀ جو بر وزن بدن و سطح گلوکز ناشتای سرم موشهای صحرایی نر غیردیابتی و دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین بررسی شد. روش بررسی: 40 موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی در دو گروه غیردیابتی و دیابتی تقسیم شدند. دیابت توسط mg/kg 45 استرپتوزوتوسین تک دوز داخل صفاقی در گروه دیابتی القا شد. بعد از یک هفته موشهای دارای قند خون بالاتر از mg/dL 200 در گروه دیابتی و موشهای گروه غیردیابتی به طور تصادفی به دو گروه عصاره آبی دانه جو و کنترل تقسیمبندی شدند. در طول چهار هفته تیمار، وزن بدن و گلوکز ناشتای سرم حیوانات در مقاطع پایان هفته اول، سوم و چهارم بین گروهها مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج: نتایج به دست آمده کاهش معنیدار گلوکز ناشتای سرم گروه دیابتی در هفته چهارم پس از تیمار نسبت به گروه دیابتی کنترل را نشان داد. کاهش معنیدار گلوکز ناشتای سرم گروه غیردیابتی تنها در هفته اول پس از تیمار نسبت به گروه غیردیابتی کنترل مشاهده شد. مصرف عصارۀ آبی دانۀ جو تأثیری بر وزن بدن گروههای دیابتی و غیردیابتی نداشت. نتیجهگیری: عصارۀ آبی دانۀ جو پس از چهار هفته در موشهای صحرایی دیابتی و پس از یک هفته در موشهای صحرایی غیردیابتی باعث کاهش معنیدار گلوکز سرم شد. در موشهای صحرایی غیردیابتی این اثر پس از هفته اول تداوم نداشت.
نویسندگان: محسن ناصری, وحید خوری
کلیدواژه ها : گروه دهليزي - بطني - نيتريك اكسايد - L - Arg - L - NA
: 7695
: 11
: 0
ایندکس شده در :
اثرات (L-NA) N(G)-nitro-L-arginine به عنوان مهار كننده آنزيم نيتريك اكسايد سنتاز جهت بررسي نقش نيتريك اكسايد درونزاد (نقش فیزیولوژیك نیتریك اكساید) و L-Arg) L-Arginine) به عنوان یك ماده افزایش دهنده نیتریك اكساید جهت بررسي نقش نيتريك اكسايد برونزاد (نقش فارماكولوژيك نيتريك اكسايد) در ويژگي هاي تونيك و كاركردي گروه دهليزي – بطني قلب خرگوش در مدل لانگندورف تغيير يافته مورد ارزيابي قرار گرفت و نتايج ذيل بدست آمد:(1 L-NA نسبت به حالت كنترل، در رابطه با ويژگيهاي تونيك گره، موجب افزايش هدايت در گروه دهليزي – بطني از 2±38 ميلي ثانيه به 2±43 ميلي ثانيه (P<0.01)، افزايش دوره تحريك ناپذيري موثر از 2±100 ميلي ثانيه به 2±110 ميلي ثانيه (P<0.05) و افزايش دوره تحريك ناپذيري كاركردي از 5±155 ميلي ثانيه به 4±164 ميلي ثانيه (P<0.01) گرديد و تزريق L-Arg آن را به حالت كنترل برگرداند.(2 L-NA نسبت به حالت كنترل در رابطه با ويژگيهاي كاركردي گروه، موجب انحراف به سمت بالاي منحني ريكاوري بدون تغيير معني دار در ثابت زمان ريكاوري از 2±54 به 2±56 و افزايش طول موج ونكه باخ از 2±139 ميلي ثانيه به 2±145 ميلي ثانيه (P<0.01) گرديد. اما افزايش معني داري بر تسهيل پذيري نداشت.(3 L-Arg نسبت به حالت كنترل، در رابطه با ويژگيهاي تونيك گروه، موجب افزايش هدايت در گروه دهليزي – بطني از 2±39 ميلي ثانيه به 3±44 ميلي ثانيه (P<0.001)، افزايش دوره تحريك ناپذيري موثر از 2±102 ميلي ثانيه به 3±114 ميلي ثانيه (P<0.001)، و افزايش دوره تحريك ناپذيري كاركردي از 3±158 به 2±166 ميلي ثانيه (P<0.01) گرديد.(4 L-Arg نسبت به حالت كنترل، در رابطه به ويژگيهاي كاركردي گروه، موجب انحرف به سمت بالاي منحني ريكاوري بدون تغيير معني دار ثابت زمان ريكاوري از 2±48 به 2±50، افزايش طول موج ونكه باخ از 2±142 ميلي ثانيه به 3±150 ميلي ثانيه (P<0.001)، افزايش تسهيل پذيري از 2±5 به 2±8 (P<0.01) و افزايش ميزان خستگي از 2±12 به 2±19 (P<0.001) گرديد.نتيجه گيري اينكه نيتريك اكسايد در غلظت هاي فيزيولوژيك (درونزاد) اثر تحريكي و در غلظت هاي فارماكولوژيك (برونزاد) اثر تضعيف كننده بر روي گروه دهليزي – بطني دارد.