مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: رویا یارائی2،, محمدمهدی نقی¬زاده4, محسن ناصری
کلیدواژه ها : واژگان كليدي وزن بدن - اندیکس طحال - بافتشناسی - MS14 - طحال - گره لنفی
: 5948
: 946
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهسابقه و هدف: اثر تركيب گياهي- دريايي MS14 در درمان بيماري اتوايميون MS و اثرات ايمنومدولاتوري آن از جنبه هاي مختلف بررسي شده است. با توجه به احتمال كم عارضه بودن تركيبات گياهي نسبت به داروهاي شيميايي، در مطالعه حاضراثر فرآورده گياهي MS14 بروزن بدن، انديكس طحال و برخي از بافت هاي بدن موش مورد ارزيابي قرار گرفت. روش بررسي: تحقيق به روش تجربي روي موش Balb/c ماده با ميانگين وزني و گروه سني مشابه (8-6 هفته) در دو گروه شاهد و دارو انجام گرفت. به گروه دارو، 5 روز متواليMS14 (با دوز 100 ميلي گرم بر كيلوگرم) و به گروه شاهد سرم فيزيولوژي خورانده شد. در روز ششم موش ها وزن و پس از كشتن بدون درد حيوانات، طحال جدا و وزن گرديد و به منظور مطالعات بافت شناختي، بافت هاي طحال، ريه، گره لنفي، كليه، كبد و مغز استخوان در محلول فرمالين ده درصد جمع آوري شد. از بافت ها مقاطعي به ضخامت 5 ميكرومتر بريده و با هماتوكسيلين - ائوزين رنگ آميزي شدند و تاثير دارو نسبت به گروه شاهد مورد قضاوت آماري قرار گرفت. يافته ها: فرآورده MS14 اثرمعني داري بر وزن بدن و انديكس طحال موش ها نداشت. در گروه دارو، حداقل 50 درصد از مقاطع ريزبيني طحال و 90 درصد از مقاطع ريزبيني گره لنفي، هيپرپلازي بافت لنفاوي را نشان دادند، در حالي كه در گروه شاهد هيچ گونه تغيير واكنشي مشاهده نشد. جداي از تغييرات هيپرپلاستيك، بافت هاي طحال و گره لنفي هيچ گونه تغيير هيستوپاتولوژيك قابل توجهي را نشان ندادند. ارزيابي بافت شناختي مقاطع ريزبيني بافت هاي ريه، كليه، كبد و مغزاستخوان در هر دو گروه، تغيير هيستوپاتولوژيك قابل توجهي را نشان نداد. نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه MS14 ممكن است موجب القاء تغييرات هيپرپلاستيك واكنشي در اندام هاي مهم سيستم ايمني به ويژه در گره هاي لنفي شود و اثر سوء بر وزن بدن و انديكس طحال حيوانات ندارد. واژگان كليدي: وزن بدن، انديكس طحال، بافت شناسي، MS14، طحال، گره لنفي.
نویسندگان: زهرا خلج سرشکی, بهناز قوامی, غلامعلی نادری
کلیدواژه ها : جو - دیابت شیرین - طب سنتی ایران
: 8299
: 20
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: بیماری دیابت و اختلالات ناشی از آن مشکلات فراوانی را برای فرد مبتلا و دستگاه بهداشتی جامعه به همراه میآورد. در طب سنتی ایران فراوردههای جو جهت درمان دیابت کاربرد دارند. هدف: در این مطالعه اثر خوراکی عصارۀ آبی دانۀ جو بر وزن بدن و سطح گلوکز ناشتای سرم موشهای صحرایی نر غیردیابتی و دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین بررسی شد. روش بررسی: 40 موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی در دو گروه غیردیابتی و دیابتی تقسیم شدند. دیابت توسط mg/kg 45 استرپتوزوتوسین تک دوز داخل صفاقی در گروه دیابتی القا شد. بعد از یک هفته موشهای دارای قند خون بالاتر از mg/dL 200 در گروه دیابتی و موشهای گروه غیردیابتی به طور تصادفی به دو گروه عصاره آبی دانه جو و کنترل تقسیمبندی شدند. در طول چهار هفته تیمار، وزن بدن و گلوکز ناشتای سرم حیوانات در مقاطع پایان هفته اول، سوم و چهارم بین گروهها مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج: نتایج به دست آمده کاهش معنیدار گلوکز ناشتای سرم گروه دیابتی در هفته چهارم پس از تیمار نسبت به گروه دیابتی کنترل را نشان داد. کاهش معنیدار گلوکز ناشتای سرم گروه غیردیابتی تنها در هفته اول پس از تیمار نسبت به گروه غیردیابتی کنترل مشاهده شد. مصرف عصارۀ آبی دانۀ جو تأثیری بر وزن بدن گروههای دیابتی و غیردیابتی نداشت. نتیجهگیری: عصارۀ آبی دانۀ جو پس از چهار هفته در موشهای صحرایی دیابتی و پس از یک هفته در موشهای صحرایی غیردیابتی باعث کاهش معنیدار گلوکز سرم شد. در موشهای صحرایی غیردیابتی این اثر پس از هفته اول تداوم نداشت.
نویسندگان: Farzaneh Jahangir zadeh , Kambiz Sotoudeh , Mitra Azar shahin , Payman Salamati , فرزانه جهانگیرزاده , کامبیز ستوده , محسن ناصری, میترا آذرشاهین, پیمان سلامتی
کلیدواژه ها :
: 4940
: 0
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: محسن ناصری, مسعود اطیابی, غلامعلی نادری
کلیدواژه ها : مرفين - وابستگي - داتوره - موش صحرايي
: 5004
: 82
: 0
ایندکس شده در :

  مقدمه و هدف: با توجه به تغييرات سيستم عصبي مركزي به دنبال مصرف مزمن مرفين كه منجر به وابستگي و اعتياد ميگردد. همچنين بهعلت عدم درمان قطعي يا نبود فرايندهاي پيشگيري براي ايجاد وابستگي به مواد مخدر، و از طرفي با توجه به توصيههاي زياد براي مصرف داروهاي گياهي بخاطر ارزاني، در دسترس بودن و عوارض جانبي كمتر، در اين تحقيق اثر مصرف يكي از اين گياهان بر روند اعتياد بررسي ميگردد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر مصرف مزمن بذر گياه داتوره بر كميتهاي رفتاري سندرم ترك مرفين بهعنوان مهمترين شاخص وابستگي و اعتياد بوده است.

  مواد و روشها: حيوانات تحقيق با مصرف افزايشي مرفين از طريق آب آشاميدني طي 21 روز معتاد ميشدند. پس از ايجاد وابستگي براي مشاهده كميتهاي رفتاري سندرم ترك فارماكولوژيك در گروه مربوطه، نالوكسان ( mg/kg; i.p 5/2 ) تزريق و علائم سندرم ترك تا 40 دقيقه بعد از تزريق مشاهده ميشد. در گروه سندرم ترك فيزيولوژيك 48 ساعت بعد از قطع مصرف مرفين علائم ثبت ميگشت. در گروههاي مورد درمان دوزهاي مؤثره داروهاي مورد نظر به شكل خوراكي طي مدت مصرف مرفين به حيوانات خورانده ميشد.

  نتايج: نتايج حاصل از بررسي اثر دوزهاي مختلف داتوره مقدار mg/kg 70 را به دوز مؤثره نزديك نشان داد. از علائم قابل شمارش در سندرم ترك فيزيولوژيك رفتار انزال توسط داتوره و متادون نسبت به گروه كنترل كاهش معناداري پيدا كردند (05/0 p <). همچنين رفتاردندان قروچه توسط متادون و رها نسبت به گروه كنترل كاهش معناداري پيدا كرد (05/0 p <). از طرفي بروز علامت غيرقابل شمارش اسهال توسط عصاره گياه داتوره و متادون بمقدار بارزي نسبت به گروه كنترل كاهش يافت. از رفتارهاي سندرم ترك فارماكولوژيك علائم غيرقابل شمارش رفتار حركت سگ خيس و كاهش وزن توسط داتوره، و رفتار پريدن توسط داتوره، متادون و رها نسبت به گروههاي كنترل خود كاهش معناداري يافتند (بهترتيب 05/0 و 01/0 p <). همچنين رفتار انزل توسط داتوره و متادون و رفتار دندان قروچه توسط سه داروي داتوره، متادون و رها كاهش يافت كه نسبت به گروههاي كنترل خود تفاوتشان معنادار بود. علاوه بر اينها رفتار غيرقابل شماش اسهال در سندرم ترك فارماكولوژيك به شكل بارز توسط عصاره داتوره و متادون كاهش يافتهاست.

  نتيجهگيري: با توجه به مقايسه دادههاي به دستآمده در مطالعه حاضر ميتوان چنين نتيجه گرفت كه در مقايسه با داروي متادون، عليرغم اثرات پراكنده عصاره گياه بر كميتهاي سندرم ترك فيزيولوژيك در كل اثر آن بر اين كميتها بارز نيست. اما بررسي اثر داروي متادون و عصاره گياه بر كميتهاي سندرم ترك فارماكولوژيك اثر معنادارتر عصاره را بر اين كميتها نشان ميدهد. تحقيقات تكميلي براي بررسي تركيب مؤثره عصاره و مسير آبشاري دقيق اين تركيب بر روند وابستگي به مرفين مد نظر بوده كه در مطالعات بعدي انجام خواهد گرفت.